'Fiercest' shellfire yet around Syria truce zone: Monitor