Halkida

OpenCalais Metadata: Ticker

OpenCalais Metadata: LegalName

Halkida Cements